Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

Atitudini la Nasterea Domnului Isus

La nașterea Domnului Isus au fost prezente cel
puțin patru categorii de oameni cu atitudini diferite față
de nașterea Domnului, categorii pe care le întâlnim și
astăzi.
1. P rima categorie este a celor ce se tulbură și
luptă împotrivă
„Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a
tulburat mult şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu
el.“ (Matei 2:3). Irod s-a tulburat din cauză că altcineva
ar fi putut să îi ia tronul și s-a luptat pentru eliminarea
potențialului rival, recurgând la cea mai crudă și
sângeroasă metodă, uciderea tuturor pruncilor de la doi
ani în jos. Și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. În
zilele noastre sunt unii, la fel ca și atunci, care se tulbură
când este vorba de Isus Regele, pentru că nu doresc ca
Isus să le conducă viața, ci doresc ca ei să domnească pe
tronul vieții lor.
2. A doua categorie este a celor ce cunosc multe
despre Isus, dar rămân indiferenți
„A adunat pe toți preoții cei mai de seamă şi
pe cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde
trebuia să Se nască Hristosul. „În Betleemul din Iudeea”,
i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul:
«Şi tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea
mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine
va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu
Israel».” (Matei 2:4-6)
Preoții cei mai de seamă și cărturarii cunoșteau
multe despre Isus, chiar și unde trebuia să se nască, dar
nu au mers să I se închine, au mers doar la răstignirea
Lui. La fel și în zilele noastre sunt mulți care cunosc
despre Isus, cunosc Biblia, dar refuză să-L urmeze, să
I se închine, să-L asculte. Pentru categoria aceasta de
oameni, Domnul Isus va avea un cuvânt de respingere în
ziua de apoi.
„Odată ce Stăpânul casei Se va scula şi va încuia
uşa, şi voi veți fi afară şi veți începe să bateți la uşă şi să
ziceți: «Doamne, Doamne, deschide-ne!» drept răspuns,
El vă va zice: «Nu ştiu de unde sunteți.» Atunci veți începe
să ziceți: «Noi am mâncat şi am băut în fața Ta şi în ulițele
noastre ai învățat pe norod.» Şi El va răspunde: «Vă spun
că nu ştiu de unde sunteți; depărtați-vă de la Mine, voi
toți lucrătorii fărădelegii». (…) Vor veni de la răsărit şi de
la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor şedea
la masă în Împărăția lui Dumnezeu”. (Luca 13:25-27, 29).
3. C ategoria celor ce se miră
„Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau
păstorii.“ (Luca 2:18) Oamenii care sunt impresionați de
Nașterea Domnului, participă la sărbătoare, pot să meargă
l a Na ș t e re a D o m n u l u i Isus
și la biserică, sunt emoționați de tot ce se vorbește despre
Isus, dar nu permit Duhului Sfânt să le transforme viața.
4. C ategoria celor ce se închină și Îi mulțumesc lui
Isus
„Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti
slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi
prin voia Ta stau în ființă şi au fost făcute!” (Apoc. 4:11). Cea
mai potrivită atitudine la sărbătoarea Nașterii Domnului
este cea de închinare și mulțumire la adresa Singurului
care este vrednic să primească închinarea, slava, lauda și
mulțumirea.
Magii s-au aruncat cu fața la pământ și I s-au închinat,
apoi I-au adus daruri. Cel mai frumos dar pe care îl putem
oferi Mântuitorului este inima noastră, pentru ca El să
domnească și să fie Regele vieții noastre.
„Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui,
s-au aruncat cu fața la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au
deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.“
(Matei 2:11)
Acum când sărbătorim iarăși Nașterea Domnului Isus,
ar fi bine și necesar să ne întrebăm: „Noi din care categorie
facem parte?“
Ionel Doci