Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

Bun venit la Betleem

Bun venit la Betleem, bun venit în „Casa Pâinii”, oraș din Cisiordania, situat la 10 km sud de Ierusalim,
important centru religios pentru iudei și mai ales pentru creștini.

Betleem, orașul de naștere a lui David.
Vechiul Testament identifică Betleemul ca orașul în care regele David s-a născut. Biblia îl
numește de asemenea „Bet- leemul lui Iuda”(1 Samuel 17) și „cetatea lui David”(Luca 2:4). Este
menționat pentru prima dată în Vechiul Testament ca fiind locul unde Rahela a murit și a fost
îngropată, „lângă calea ce duce la Efrata, adică la Betleem” (Gen. 35:19 și 48:7). Mormântul
Rahelei, locația tradițională, se află la intrarea în Betleem. Con- form Cărții lui Rut valea
dinspre est este locul unde Rut acea moabită, venită în oraș cu Naomi a strâns spice de pe câmpul
de orz. Este casa lui Isai (1 Samuel 16:1), tatăl regelui David al Israelului, și locul ungerii lui
David de către profetul Samuel (1
Samuel 16:4-13).

Betleem orașul de naștere a lui Isus.

În Noul Testament, Betleemul este locul de naștere al lui Isus. Orașul este locuit de una din cele
mai vechi comunități de creș- tini din lume, deși mărimea comunității s-a micșorat datorită
emigrației.
Betleem este locul în care Dumnezeu a hotărât să îi ofere un cămin Fiului Său venit în lume, Isus
Hristos. Pentru că este așezat în Galileea, provincie socotită mărginașă și cu sânge amestecat,
iudeii se îndoiau că din Nazaret ar putea să iasă vreodată ceva bun. Betleemul, deși aflat în
Iudeea, nu departe de Ierusalim, părea și el un loc umil și uitat de lume, locuit de păstori săraci
și cu duhul și cu punga. Dar iată că, urmând nu socotelii oameni- lor, ci înțelepciunii Duhului
care a vorbit prin prooroci, Mesia, Hristosul lui Dumnezeu, avea să-și tragă obârșia din Nazaret și
să Se nască în Betleem, arătând că Dumnezeu alege adeseori să se folosească de oameni și locuri pe
care lumea nu pune mare preț. De altfel nu zice oare și proorocul Mica: „Şi tu, Betleeme Efrata,
măcar că eşti prea mică între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel
ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele
veşniciei.” (Mica 5:1)
Betleem un oraș nebăgat în seamă.

Aici, pe paie curate și sub suflarea caldă a vitelor, s-a născut Dumnezeu cu scâncet de prunc
omenesc. Aici, mirați în umila lor simplitate, au fost anunțați păstorii prin înger că s-a născut
Mântuitorul lumii. Aici, călăuziți de stea, au venit și s-au închi- nat Magii de la Răsărit,
aducându-și darurile lor de aur, smirnă și tămâie, ca pe un prinos adus Adevărului întrupat .
Betleemul este primul punct pe pământ pe care Isus, venind în lume, îl atinge. Aici parcă cerul se
unește cu pământul: Isus, Dumnezeu, vine din cer și atinge pământul nostru sărac și pie- tros. Aici
au răsunat cântecele trimișilor cerului.

Betleemul este orașul iubit de creștini.

Betleemul este orașul cel mai cântat și mai iubit de toți creș- tinii și este locul care atrage
mereu pentru că cei ce se numesc creștini doresc să-și plece fruntea și genunchiul în fața ieslei
din Betleem.
Betleemul e orașul suferințelor Mariei și ale lui Iosif, dar și al bucuriei lor că în casa lor
intra, firav și gingaș, chiar Fiul lui Dumnezeu.

Bun venit la Betleem!

Așadar, bun venit la Betleem celor care continuă șirul de pe- lerini care a fost început de
păstori și magi! Bun venit la Betleem tuturor celor triști și pe care Pruncul îi va înviora cu
zâmbetul său! Bun venit la Betleem, aici unde vă veți umple de o bucurie care trece dincolo de
cuvinte și pe care nu o puteți imagina!
Bun venit la Betleem, locul în care toate au primit semnifi- cație în acea primă noapte sfântă când
s-a născut Isus!

Mihail Manole
www.mihailmanole.com