CARE ESTE PROFILUL UNUI TÂNĂR PE CARE DUMNEZEU ÎL CAUTĂ ÎN 2023?

În lumea de azi, tinerii caută din ce în ce mai mult lucrurile pe care lumea le prezintă ca adevăratele valori, cum ar fi banii, popularitatea, bunurile materiale, relații și multe altele. Din păcate, puțini tineri sunt care, cu adevărat, mai caută să fie plăcuți lui Dumnezeu. Și totuși, Dumnezeu caută tineri destoinici pe care să-i poată folosi în chip deosebit, așa cum se folosea odinioară de părinții și bunicii noștri, pentru ca să-Și ducă planurile la îndeplinire cu privire la mântuirea oamenilor și extinderea împărăției Sale pe pământ.
Care sunt deci trăsăturile de caracter ale unui tânăr care vrea să-și ia în serios numele de creștin?
Mai întâi de toate, trebuie să fie conștient de faptul că Dumnezeu cheamă pe fiecare tânăr credincios la slujire, indiferent de vârstă, naționalitate, sex sau de orice fel de diferențe mai mult sau mai puțin evidente. Fiecare tânăr care mărturisește din inimă credința în Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al său personal și care a trăit cu adevărat experiența nașterii din nou are datoria de a sta la dispoziția Domnului pentru slujba la care El îl cheamă și pentru care va primi o răsplată în cer.
1. CURĂȚIA
Prima condiție pentru a fi destoinic și folositor este curăția. Curăția este esențială pentru ca un om să poată fi umplut de Dumnezeu și echipat cu cele necesare pentru slujba pe care El vrea să o încredințeze slujitorului Său. Păcatul îl întinează pe om și-L împiedică pe Dumnezeu să lucreze cu vasul care s-a murdărit în felul și măsura stabilite în planul Lui divin de slujire.
Apostolul Pavel sublinia necesitatea curăției lăuntrice când îl instruia pe tânărul său ucenic, Timotei, trimițându-i în scris următoarele versete care ne sunt benefice și nouă în zilele de azi: Într-o casă nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele, pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Tim. 2:20-21)
Chiar și exemplele practice din viața noastră ne dovedesc că un vas murdar nu va putea fi folosit pentru scopul pentru care a fost făcut. De exemplu, nimeni nu va pune ceva bun de mâncare într-o farfurie care nu a fost spălată mai întâi.
2. RUGĂCIUNEA
A doua condiție pe care trebuie să o împlinească tânărul care vrea să fie chemat de Domnul în slujba Lui este ca să fie un om al rugăciunii. Dumnezeu caută oameni care să stea într-o legătură strânsă cu El pentru a-I cunoaște voia și pentru a primi sfaturi și îndrumări de la El în vederea împlinirii planurilor Lui. Caut un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru țară, ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul! (Ezec. 22:30)
3. DISPONIBILITATEA
De asemenea, tot același verset ne indică cea de-a treia condiție pentru a putea fi folosit de Dumnezeu: disponibilitatea. Când a fost chemat în slujba de proroc al Domnului, Isaia răspunsese întrebării lui Dumnezeu „Pe cine să trimit și cine va merge pentru Noi?” cu cuvintele „Iată-mă, trimite-mă!”. De asemenea, când Dumnezeu l-a chemat pe Avraam (pe atunci se numea încă Avram) din țara lui, i-a zis: „Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino…”(Geneza 12:1 b).
Ceea ce putem învăța de aici este că, indiferent de felul în care Dumnezeu face chemarea, datoria tânărului este să răspundă la fel ca Ieremia și să se supună voinței lui Dumnezeu la fel ca Avraam. Astfel, vom putea intra în planul de slujire al lui Dumnezeu, vom beneficia de binecuvântările și echipările Lui pentru a putea fi de folos și, la sfârșit, dacă am lucrat în conformitate cu voia lui Dumnezeu și am adus roadele dorite de El, vom auzi cuvintele pe care orice suflet slujitor și-ar dori foarte mult să le aude: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți Împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.” (Matei 25:34).
4. CARACTERUL BIBLIC
A patra condiție seamănă puțin cu prima, dar conține o diferență signifiantă. Tânărul pe care Dumnezeu îl caută, pe lângă cele menționate mai sus, va fi preocupat nu numai să se păstreze curat, ci să caute „… neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.” (2 Tim. 2:22).
De aici putem extrage două învățături vitale pentru un tânăr creștin: Prima privește trăsăturile de caracter, a doua privește pe cei cu care se însoțește acest tânăr.
Când tânărul care dorește să fie pus în slujba lui Dumnezeu a fost deja curățat în Sângele Mielului lui Dumnezeu, el va căuta cu ajutorul Domnului neprihănirea, adică, să se păstreze curat. Rămânerea în curăție implică și un act de voință.
De asemenea, va căuta credința, acea „… încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.” (Evrei 11:1b). Credința este condiția lui Dumnezeu pentru obținerea făgăduințelor de la Dumnezeu (Evrei 11:33b) și împlinirea lor.
Pacea o va căuta și va alerga după ea, pentru că Domnul este un „Domn al păcii” (Isaia 9:6c) și pentru că El ne-a poruncit prin Cuvântul Lui ca să trăim în pace cu toți oamenii cât atârnă de noi (Rom. 12:18), ceea ce este, de asemenea, un act al voinței și implică rezistența la ispita dușmăniei de orice formă.
În ce privește legăturile tânărului cu alții, el va zice că „sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea” (Ps. 16:3). Să remarcăm faptul că prietenii cu care ne însoțim ne pot trage ori în jos, ca în cazul lui Roboam, când s-a consultat cu prietenii lui tineri (1 Împărați 12:8-17), ori ne vor îndemna la bine, ca în cazul lui Ioas (2 Împărați 12:20).
5. DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU
Condiția numărul cinci pentru a fi pe placul lui Dumnezeu este ca tânărul să nu iubească lumea, nici lucrurile din ea (1 Ioan 2:15a). Cine iubește lumea mai mult decât pe Dumnezeu se face vrăjmașul Lui (Iacov 4:4), se va depărta de El (2 Tim. 4:10a) și, ca urmare, nu va putea fi folosit decât ca vas de mânie în cel mai bun caz (Romani 9:22). Să ne ferească Domnul de o astfel de soartă! V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. (1 Ioan 2:14b)
6. CUNOAȘTEREA CUVÂNTULUI
A șasea condiție pe care un tânăr trebuie să o îndeplinească este de a cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu. Cine cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu va avea tot timpul candela aprinsă și o lumină pe cărarea lui (Ps. 119:105).
De asemenea, cine cunoaște Cuvântul Domnului, va putea răspunde tot timpul celui rău când acesta va veni cu feluritele lui ispite și amenințări în același fel cum a răspuns și Domnul Isus când a fost ispitit de Satan: „Este scris” (Matei 10:3-10).
La final, să repetăm cele șase condiții: Curăția, rugăciunea, disponibilitatea, caracterul biblic, dragostea de Dumnezeu și cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vom căuta să împlinim aceste condiții, vom vedea nu numai cum Domnul ne schimbă și ne prelucrează, ci și cum ne va descoperi chemarea pe care ne-a pregătit-o și vom fi niște vase de cinste, folositoare Stăpânului pentru orice lucrare bună.
Eduard Țif