Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

FRICA BINECUVÂNTATĂ

Frica de Domnul îndepărtează frica de a pierde binecuvântarea. Frica poate fi o binecuvântare sau o mare strâmtorare, depinde unde privești în încercare, căci tot ceea ce există pentru noi, este Domnul în lumea aceasta cu nevoi. Dar dacă nu vrem să privim la El, ne prinde frica și dăm înapoi. De aceea, pune-ți ochelari sfinți pe timp de soare, și umbrela dragostei pe timp de ploaie. Nu te lăsa fără protecție, vino azi la crucea Sa, să primești mântuirea!

A. Cum putem avea frică de Domnul?
Moise a zis poporului: „Nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiți.” (Exodul 20:20).
1. Ai încredere în slujitorii Domnului – „Moise a zis poporului” – Domnul lucrează împreună cu omul, de aceea este bine să îi recunoaștem prin ascultare ca şi de Domnul.
2. Îndepărtează frica de a respinge binecuvântarea – „Nu vă înspăimântați” – nu putem avea o teamă sfântă, atâta timp cât ne vom lăsa influențați de împrejurări care ne vor clătina credința în binecuvântarea promisă.
3. Înțelege care este planul binecuvântat – „căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare” – trebuie să privim încercarea ca făcând parte din binecuvântarea oferită de El.
4. Acceptă ca protecție frica sfântă – „și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri” – aceasta ne va ajuta să mergem pe mijlocul cărării neprihănite.
5. Cunoaște scopul fricii de El – „pentru ca să nu păcătuiți” – întotdeauna teama de Domnul ne va ajuta să avem un echilibru spiritual de care ne vom bucura urmărind desfășurarea planului Său minunat pe care îl are cu noi!

B. Cum poți fi protejat de cei răi prin frica de Domnul?
„Nimeni nu va putea să stea împotriva voastră. Domnul Dumnezeul vostru va răspândi, cum v-a spus, frica și groaza de tine peste toată țara în care veți merge.” (Deut. 11:25).
1. Încrederea neclintită în promisiunile Lui – „Nimeni nu va putea să stea împotriva voastră” – arma cea mai des folosită de cel rău este descurajarea pentru a dezechilibra binecuvântarea planului Său.
2. Nu accepta alte lucrări în viață care să fie peste voia Domnului, acestea sunt numite idoli. „Domnul Dumnezeul vostru” ne vrea cu gelozie, doar pentru El, de aceea trebuie să ne cercetăm dacă este cu-adevărat Domn în toate compartimentele vieții.
3. Nu suntem singuri în lupta vieții – „Domnul Dumnezeul vostru va răspândi,” – întotdeauna acceptarea Lui Isus în viața noastră va lucra la desfășurarea minunată a lucrării Sale cu noi, prin care cei din jur vor putea descoperi în noi puterea Domnului.
4. Meditează la promisiunile Lui, – „cum v-a spus,” – aceasta întărește credința. Cu cât ne vom aținti privirile spre El, cu atât vom vedea protecția Sa.
5. Oamenii vor avea respect față de noi, prin El – „frica și groaza de tine” – „Căci așa vorbește Domnul oștirilor: «După slavă m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit; căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui.» ” (Zaharia 2:8)
6. Nu există loc neprotejat, când suntem cu El – „peste toată țara în care veți merge” – uneori privind cu ochii de carne în felul lumii, la unele situații critice din viață s-ar putea să ne îndoim de biruință, dar atunci este foarte important să ne verificăm relația cu Domnul!

C. Cum poți fi sigur că ai frică de Domnul?
„Acum, frica de Domnul să fie peste voi; vegheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere fața oamenilor, nici nu se primesc daruri.” (2 Cronici 19:7)
1. Frica de Domnul nu este sezonieră – „Acum” – Nu putem să o variem după cum sunt împrejurările vieții, la unele lucruri să ne temem de Domnul, iar altele nici să nu ne intereseze dacă e voia Lui sau nu, doar că ne place, le acceptăm.
2. Trebuie să facem diferența între frica de Domnul şi când căutăm să nu deranjăm principiile de încredințare ale cuiva – „frica de Domnul” – căci ea este o lucrare sfântă care duce la binecuvântare.
3. Ea trebuie să fie acceptată – „să fie peste voi” – nu este o obligație, de aceea trebuie înțeleasă şi primită în inimă ca un dar din partea Lui.
4. Frica de Domnul implică responsabilitate în lucrurile încredințate – „vegheați asupra faptelor voastre,” – prin aceasta va crește valoarea faptelor prin care trebuie să dăm dovadă că suntem copiii Lui.
5. Cunoaște rânduielile Lui Dumnezeu – „căci la Domnul Dumnezeul nostru” – nu poți să ai teamă de cineva, dacă nu știi ce dorește, ce pretenții și planuri are.
6. Întotdeauna voia Lui e infailibilă, adică fără greșeli – „nu este nicio nelegiuire,” – de aceea când trecem prin anumite situații neplăcute în viață, nu putem da vina pe El, ci trebuie să ne cercetăm pe noi înșine.
7. Domnul nu are preferați – „nici nu se are în vedere fața oamenilor” – El este drept cu fiecare, de aceea să nu ne comparăm unii cu alții, căci pentru fiecare El are un plan deosebit în dreptul lui.
8. Nu putem să Îl mituim – „nici nu se primesc daruri” – de aceea tot ceea ce trebuie să facem pentru El este să venim cu inima curată, căci El ne iubește și ne dorește să îi aparținem.

D. Cum poți învăța frica de Domnul?
„Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica de Domnul!” (Ps. 34:11).
1. Fii omul de colaborare – „Veniți” – una din problemele majore ale vieții este timpul și interesele personale, de aceea trebuie să dorim mai mult să cunoaștem frica de Domnul ca să putem depăși ceea ce ne-ar fi piedici în acceptarea acesteia.
2. Coboară-te la nivelul de fiu, să poți beneficia de ascultare – „fiilor” – smerenia este forma prin care se modelează cel mai ușor omul în a se pregăti de lucrarea Domnului.
3. Acțiunea este răspunsul dovedit al acceptării planului Său cu noi – „și ascultați-mă” – de multe probleme am fi scutiți dacă nu am lăsa firea pământească cu poftele ei să ne afecteze ținta în slujire.
4. Fii optimist în oferta primită – „căci vă voi învăța” – cu cât pesimismul persistă şi îl vom lăsa, cu atât dorința de a învăța va fi mai greoaie, totodată şi Calea Domnului ni se va părea greu de mers pe ea.
5. Fii atent ce înveți în viață – „frica de Domnul!” – cu cât vom învăța mai bine într-un domeniu al vieții, cu atât ne va fi mai ușor. Să ne disciplinăm bine viața prin principii cu scopul ca voia Sa să fie făcută cu desăvârșire!

E. Cum poți deveni înțelept prin frica de Domnul?
„Frica de Domnul este începutul înțelepciunii; toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci.” (Ps. 111:10).
1. Prin părtășia cu Domnul beneficiezi de binecuvântările Lui. El este Cel care ne-a creat, El este Cel care ne știe cel mai bine și totodată El este Începutul şi Sfârșitul. El cuprinde tot ce există, de aceea să ne apropiem de El şi vom vedea tot mai clar descoperirea atributelor Sale prin care putem să fim binecuvântați.
2. Respectând principiile sfinte vom înțelege tot mai mult planul Lui – „este începutul înțelepciunii” – doar prin ascultare și supunere față de Cuvântul Domnului vom putea discerne care sunt lucrurile de preț, față de cele fără valoare.
3. Nu părăsi frica de El în niciun lucru – „toți cei ce o păzesc” – o protecție sigură este când vom căuta ca în orice lucru pe care îl facem să fim pe deplin convinși, că și Domnul este de acord cu el.
4. O apă fără nicio impuritate, oricât va fi clătinată, ea va rămâne tot clară – „au o minte sănătoasă” – este foarte important să nu acceptăm în viața noastră lucrurile care nu ne apropie de El, ci să căutăm prin frica sfântă să facem o selecție corectă pentru a rămâne într-o gândire corectă.
5. Pecetluirea se va vedea în cursul vieții – „și slava Lui ține în veci” – oamenii vor descoperi prin frica pe care o au față de El, lucrarea minunată a Domnului pe care o are cu oamenii de pe pământ.

F. Cum poți birui păcatul prin frica de Domnul?
„Frica de Domnul este urârea răului; trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu.” (Prov. 8:13).
1. Când iubești nu poți face rău. – „Frica de Domnul” – Doar cunoscându-L şi dorindu-L pe Domnul poți avea respect față de El.
2. Respinge întotdeauna ceea ce Domnul nu aprobă – „este urârea răului”. Privind cu plăcere la lucrurile lumii acesteia păcătoase, chiar dacă nu le-ai înfăptuit, vei deveni tot mai obosit, puterea-ți va slăbi şi într-o zi vei ajunge să le și faci pentru că nu mai ai putere de împotrivire. De aceea este bine să avem la baza credinței noastre hotărârea de a privi viața păcătoasă cu scârbă, recunoscând că acele lucruri Îl întristează pe Cel pe care Îl iubim şi respectăm.
3. Nu lua din slava Domnului pentru tine – „trufia și mândria,” – este păcatul care poate veni după ce ai înfăptuit neprihănirea, de aceea să Îl recunoaștem pe El în toate căile noastre.
4. Nu este cinstit ca noi să avem o altă comportare cu cei din jur, față de cea pe care o are Domnul cu noi – „purtarea rea” – egoismul înseamnă stoparea binecuvântărilor cerești, de aceea să binecuvântăm şi ea se va înmulți.
5. Nu poți să Îl ai pe Domnul în inimă şi să scoți răul prin buzele tale – „și gura mincinoasă” – nu se poate spune că inima este curată, dar vorba este rea, nu există așa ceva, căci gura vorbește din prisosul inimii.
6. Nu poți iubi fără să urăști ce te împiedică să iubești – „iată ce urăsc eu” – claritatea în acțiunile noastre ne va da putere şi îndrăzneală în slujire, căci vor dispărea toate îndoielile, şi piedicile vor fi ușor înlăturate.

G. Cum poți fi supus prin frica de Domnul?
„Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos.” (Efes. 5:21)
1. Cu cât vom căuta să fim mai independenți, cu atât vom vedea nevoia de dependență – „Supuneți-vă” – nu putem reuși de unii singuri, nerecunoașterea acestui fapt duce la o povară care în timp ne va obosi, ci trebuie să recunoaștem că despărțiți de El nu putem face nimic. De aceea supunerea înseamnă respect, dar numai prin respectul față de Domnul vom putea să ne respectăm autoritățile şi pe frații noștri, văzându-i mai presus decât pe noi.
2. Nu se poate împlini planul Domnului cu noi dacă nu ne vom supune altora – „unii altora” – doar printr-o legătură frățească vom putea recunoaște că facem parte din trupul lui Isus Hristos.
3. Domnul Isus este exemplul nostru – „în frica lui Hristos.” – „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.”(Fil. 2:6-7).

Daniel Căuneac