Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

[:ro]Însemnătatea învieri lui Isus – Paștele[:]

[:ro]Sărbătoarea Învierii lui Isus este o sărbătoare creștină, care celebrează moartea și învierea lui Isus Hristos, așa cum de altfel Vinerea Mare ne amintește de răstignirea și moartea Domnului nostru.
De ce Învierea Domnului este atât de importantă pentru viața creștinului?
În cele ce urmează aș dori să prezint 10 argumente:

1. Învierea lui Hristos înseamnă că suntem Îndreptățiți (socotiți neprihăniți) înaintea lui Dumnezeu.
„… Care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți ”(Romani 4:25).
Din cauza păcatelor noastre, omenirea este separată de Dumnezeu și nu este în măsură de a avea o relație cu El (Romani 3:23-26; 6:18; 5:9-11).
Scripturile spun că și noi „eram din fire copii ai mâniei” (Efeseni 2:1-3). Deoarece am încălcat Legea lui Dumnezeu. Și din pricina neprihănirii Lui, Dumnezeu trebuia să verse mânia peste cei care încalcă Legea Sa. Dacă n-am avea un Salvator să ne salveze din această situație, nu am putea ajunge la posibilitatea de a avea o relație cu Dumnezeu.
Justificare înseamnă o dovadă a neprihănirii cuiva. Când Isus a murit pe cruce, El a luat pedeapsa noastră, asupra Lui astfel încât să putem fi justificați (socotiți neprihăniți) înaintea Tatălui. Învierea confirmă faptul că Dumnezeu a acceptat și primit sacrificiul lui Hristos pentru păcatele noastre și ne face posibilă celor ce Cred în EL o relație cu Dumnezeu Tatăl.

2. Învierea lui Isus Hristos dovedește că El a învins moartea.
Moartea este dușmanul omenirii și pedeapsa pentru păcatele fiecăruia dintre noi (Rom. 6:23). Rata de deces este întotdeauna de 100%. Nici o cantitate de efort, putere sau bogăție nu ne poate ajuta să scăpăm de consecințele păcatului și puterea morți.
Acum, Hristos a înviat pentru că moartea nu L-a putut ține. Nu trebuie să ne temem de pedeapsa care vine după moarte: Biblia spune: „Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul moarte? Boldul morți este păcatul, și puterea păcatului este în Lege. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos” (1 Cor. 15: 55-57).

3. Învierea lui Hristos înseamnă că credincioșii sunt uniți cu Hristos (2 Cor. 4:14).
În urma păcatului adamic toți urmași lui Adam s-au făcut vinovați (părtași) de neascultare în fața lui Dumnezeu. „Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur, care este Isus Hristos! Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața prin acel unul singur, care este Isus Hristos. Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți.” (Rom. 5:16-19).
Tot astfel toți cei ce cred și-L acceptă ca Domn și Mântuitor în viața lor se fac părtași biruinței lui ISUS asupra morții. Când credem în Hristos, suntem uniți cu El prin credință. Unirea cu Hristos înseamnă că atunci când Dumnezeu se uită la noi, El nu vede păcătoșenia noastră, EL vede neprihănirea lui Hristos. Aceasta înseamnă a muri cu El și a trăi cu El (Rom. 6:8). Această unire este posibilă numai prin învierea lui Hristos. Este ca și cum, atunci când într-o familie, uniți fiind prin căsătorie, lucrurile soțului aparțin soției sale. Creștinii primesc neprihănirea lui Hristos prin unirea lor cu El (1 Cor. 1:30).

4. Învierea lui Hristos confirmă adevărul Scripturilor.
Cu mult timp înainte de venirea lui Isus în lumea noastră, Cuvântul Domnului ne vorbea prin mai mulți profeți și ne prezenta aspecte din viața Lui Hristos de după învierea din morți. Menționez cel puțin 2 exemple: Isaia 53 și Psalmul 16 sunt unele dintre profețiile Vechiului Testament care vorbesc despre aspecte din viața Hristosului înviat din morți. „Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință… Dar, după ce Își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora. Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine Însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora și S-a rugat pentru cei vinovați.” (Isaia 53: 10-12).
„Căci nu vei lăsa sufletul meu în Locuința morților, nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta Ta” (Ps. 16:10-11).

5. Învierea lui Hristos dovedește că Evanghelia este adevărată (1 Cor. 15: 1-4).
Prin faptul că Isus a înviat din morți și azi e viu, El poate salva pe cei ce căută salvarea! Acesta a fost argumentul lui Pavel în 1 Corinteni 15, unde a apărat adevărul învierii explicând că Evanghelia creștină depinde de acest lucru: „Dacă Hristos n-a înviat, atunci zadarnic este predica noastră zadarnică este credința voastră. Dacă Hristos n-a înviat, credința voastră este zadarnică; sunteți încă în păcatele voastre. Apoi și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. În cazul în care numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii”, în Cor. 15:14, 17-19. Pavel explică faptul că învierea nu este doar o parte fundamentală a Evangheliei, ci este liantul care ține fiecare parte a Evangheliei. Fără înviere, creștinii cred în zadar și nu ar avea nici o speranță. Dar Hristos a înviat, iar acum avem speranța iertării păcatelor noastre, dreptul de a fi prin Hristos neprihăniți în fața lui Dumnezeu.

6. Învierea lui Hristos dovedește că El este Fiul lui Dumnezeu.
Biblia ne face cunoscut faptul că și în vremea Vechiului Testament s-au întâmplat învieri din morți! Voi reda câteva exemple: 1 Împ. 17-22; 2 Împ. 8:1,5. Chiar dacă acești oameni au experimentat învierea au înviat ca o minune dumnezeiască dar nu pentru a experimenta viața eternă ci pentru a muri din nou după un timp.
Hristos a înviat și e viu mereu la dreapta lui Dumnezeu! (Fapte 5: 30-32) „Isus a fost Fiul lui Dumnezeu dovedit cu putere, după Duhul sfințeniei, prin învierea din morți…” Romani 1:4. Dacă Isus ar fi murit și ar fi rămas mort, El ar fi fost ca atâtea alte milioane de oameni care au venit înaintea Lui, și ca milioanele care au urmat. Dar aceasta nu s-a întâmplat. Învierea Sa dovedește că El este o persoană unică în istoria lumii, El a fost și este Fiul lui Dumnezeu!

7. Învierea lui Isus Hristos înseamnă că Dumnezeu va turna Duhul Sfânt în inimile celor care cred.
După învierea și înălțarea Lui, Hristos a trimis Duhul Sfânt promis să continue lucrarea Sa de pe pământ. Lucrările din timpul vieții lui Hristos continuă și astăzi prin poporul Său, în care locuiește Duhul Sfânt. Hristos îi ajută pe oameni prin Duhul, dând putere, convingere și orientare pentru a trăi o viață care place lui Dumnezeu. „Dumnezeu a înviat pe acest Isus, și noi toți suntem martori ai Lui!”„și acum, fiind înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți” (Fapte 2:33).

8. Învierea lui Hristos ne dă o speranță de viață.
Noi creștinii avem o speranță extraordinară pentru că păcatele noastre au fost șterse și suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Am trecut de la a fi dușmani ai lui Dumnezeu la a fi copii iertați de Dumnezeu cu o moștenire veșnică. Aceasta este cea mai măreață veste! „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou, prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi.” (1 Petru 1:3-4).

9. Învierea lui Hristos înseamnă că noi vom învia la fel ca El.
Hristos este primul rod al învierii din moarte, El este precursorul, învierea pe care toți credincioșii adevărați o vor experimenta, (1 Cor. 15:20). În calitate de creștini ne bucurăm de acum de ceea ce ne așteaptă, un trup de slavă ca al lui Hristos, (1 Cor. 15:42-44). În această viață avem suferințe, necaz, boală, dar în viața viitoare nu vom avea de suferit, ci ne vom bucura de un nou corp, perfect, după care încă de pe acum tânjim în așteptarea măreței zile când ne vom îmbrăca în neputrezire la revenirea lui HRISTOS cel înviat (1 Cor. 15: 51-54).
În această nădejde trăim în așteptarea mărețului moment! (Tit 2:13-14).

10.  Învierea lui Isus Hristos înseamnă că El va judeca lumea dreptate.
„Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morți…” (Fapte 17:30-31). Într-o zi, toți oamenii din lume vor fi judecați pentru lucrurile pe care le-au făcut. Cei care nu cred vor fi responsabili pentru neascultarea lor împotriva lui Dumnezeu, și se vor confrunta cu condamnarea lui Dumnezeu și vor fi trimiși în iad. Credincioșii vor răspunde în fața lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care le-au făcut și vor fi recompensați în cer după faptele lor în calitate de credincioși. Semnul pe care Dumnezeu ni l-a dat pentru a confirma judecata sa a fost învierea lui Hristos din morți. Dacă nu crezi în Domnul Isus, acest mesaj ar trebui să te determine la o teamă profundă. Te vei confrunta cu mânia lui Dumnezeu și vei fi condamnat la iad; e pedeapsa pe care o merită fiecare om pentru păcatele sale. Dar acest proces nu trebuie să fie ceva înfricoșător, mai există încă astăzi o modalitate de a obține iertarea și viața veșnică în Hristos: crezând în Domnul Isus Hristos Cel înviat și pocăindu-te de păcatele tale.
Când credem în Isus, primim toate beneficiile învierii sale. Credința noastră în Hristos ne unește cu El și ne ajută să primim iertarea păcatelor noastre. O persoană care continuă în necredință își asigură mânia lui Dumnezeu pentru el însuși. Nu rata darul incredibil oferit de Dumnezeu în Hristos, crede în Isus azi! Isus a spus: „Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” (Ioan 11:25,26).
Astăzi mai este valabilă chemarea plină de dragoste a Celui ce ne-a oferit iubirea Lui dăruindu-ne din ceea ce El a câștigat prin Moartea și Învierea Sa.

 

Mitică Rus
Bruck an der Leitha             

[:]