Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit…și MUSULMANILOR

1 Cor. 1:23: „…noi propovăduim pe Hristos cel răstignit,

care pentru iudei este o pricină de poticnire, și pentru Neamuri, o nebunie”

Înainte de înălțarea Sa la cer, Domnul Isus le-a poruncit ucenicilor să ducă mesajul Evangheliei până la marginile pământului. Apostolul Pavel, chemat în mod special să evanghelizeze neamurile, le aduce același mesaj atât iudeilor cât și grecilor. Deși, din punct de vedere religios, cultural și filosofic cele două popoare erau distincte, mesajul apostolului a fost același: Isus Hristos cel răstignit. Acest mesaj trebuia să fie relevant atât pentru unii, cât și pentru alții. Și a fost relevant.
Ne-a fost încredințat un singur mesaj pe care să-l ducem celor nemântuiți. Dar, oare Hristos cel răstignit este relevant și pentru musulmanii care trăiesc printre noi în Europa secolului 21? În continuare, în linii mari, generale, prezint câteva argumente deosebit de importante în evanghelizarea musulmanilor, argumente care au ca pivot tocmai versetul citat mai sus.
Mai întâi trebuie precizat faptul că cea mai evidentă contradicție a Bibliei de către Coran este cea cu privire la moartea Domnului Isus. Printr-un singur verset, Allah se așează împotriva a ceea ce reprezintă mesajul central al Evangheliei, pe care creștinii sunt însărcinați să o ducă la orice făptură:
Sura 4.157,158: „Ei (evreii – n.a.) spun (cu îngâmfare): „Noi l-am omorât pe Hristos Isus fiul Mariei, mesagerul lui Allah” – dar ei nu l-au omorât, nici nu l-au crucificat, ci doar li s-a părut așa și cei care au alte păreri sunt plini de îndoială, fără cunoștință certă, mânați doar de bănuială, căci cu siguranță nu l-au omorât – nu, Allah l-a ridicat la el, iar Allah este înălțat în putere și slavă.” (Yusuf Ali)
1.Un argument proporțional
Un „profet”, într-o peșteră, într-o carte, într-un verset, de la un „înger” primește o revelație că Isus Hristos nu fost crucificat și nu a murit pe cruce. De cealaltă parte, în zeci de cărți din Biblie, zeci de scriitori biblici, în sute de versete ale Sfintelor Scripturi, scriitori antici necreștini, martori oculari, profeții împlinite ni se spune că Mesia, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică.
2.Un argument istoric
Trei dintre cei mai importanți istorici ai antichității, cum ar fi Tacitus, Iosif Flavius și Lucian menționează faptul că Domnul Isus a murit crucificat sub Pilat din Pont. Pe lângă aceștia, cele peste 5700 de manuscrise grecești ale Noului Testament confirmă faptul că, din punct de vedere istoric, moartea pe cruce a Domnului Isus este evenimentul cel mai puternic atestat din antichitate.
3.Un argument revelațional
Biblia și Coranul sunt printre puținele cărți religioase din lume care au pretenția de a fi revelație divină. În multe locuri Coranul afirmă faptul că Tora, Psalmii și Evanghelia sunt revelații ale lui Dumnezeu (Sura 2:40-42,126,136,285; Sura 3:3,71,93; Sura 4:47,136; Sura 5:47-51, 69,71-72; Sura 46:11 și altele). Însă, când ne uităm în Biblie, în Vechiul Testament, centrul de greutate este mielul pascal, iar în Noul Testament este Domnul Isus, Mielul de jertfă. Dacă Tora, Psalmii și Evanghelia au fost revelate înainte de Coran, iar Coranul a venit să confirme ceea ce a fost revelat înainte (Sura 2.41, Sura 3.3, Sura 5.48), prin urmare, sarcina de a-și dovedi autenticitatea cade pe umerii cel care urmează Coranul. Dar, în ciuda multor istorisiri vechi testamentare pe care, deși distorsionate, le întâlnim în Coran, nu se află nici o aluzie la mielul pascal. Cât despre moartea pe cruce a Domnului Hristos este contrazisă vehement în versetul coranic mai sus citat.
4.Un argument al incongruențelor
Allah afimă faptul că cei care au dispute în ceea ce privește moartea Domnului Isus pe cruce sunt mânați de îndoială și nu au cunoștință sigură despre aceasta. Totuși, la o atentă citire multe aspecte neclare ies în evidență care ridică întrebări ce așteaptă răspuns:
.Evreii nu l-au recunoscut ca Mesia, cum să se laude spunând: „Noi l-am omorât pe Mesia…”?
.Conform Coranului, Isus a venit să continue revelația dată prin Moise. Atunci, care a fost motivul pentru care au vrut să-l omoare?
.Conform Sura 61.14, Allah a promis lui Isus că mesajul lui și mesagerii lui vor triumfa. Dacă urmașii lui Isus au fost înșelați și au suferit degeaba martiraj trei secole de-a rândul după înălțarea lui Isus, atunci cum au triumfat Isus și urmașii lui?
.Dacă Allah i-a înșelat pe oameni încă de la Isus, atunci cum putem crede că nu-i înșeală și acum chiar prin mesajul Coranului?
.Conform Sura 5.15, Isus a fost trimis ca să amintească creștinilor ceea ce au uitat din cea ce a fost revelat înainte și de aceea a fost nevoie de o revelație clară, nouă. Dar creștinii au împânzit încă de la începuturi peste tot pe unde au umblat vestea salvării prin moartea răscumpărătoare a lui Hristos. Dacă aceasta a fost o înșelăciune, atunci nu cumva Allah este vinovat pentru că a făcut să li se pară că Hristos a murit?
5.Un argument teologic
Moartea Domnului Isus pe cruce este parte a firului roșu ce străbate Biblia de la început până la sfârșit:
.plata păcatului este moartea: Geneza 2:17, Romani 6:23;
.sângele este viața: Lev. 17:11, Deut. 12:23 ;
.prin vărsare de sânge se face răscumpărare de păcat: Lev. 17:11, Evrei 9:22;
.prin sângele Domnului Isus, vărsat pe cruce la Golgota, avem iertare de păcate: Ioan 6:53, Romani 3:25.
Concluzie:
La cruce, chiar înainte de moarte, unul dintre tâlharii răstigniți împreună cu Domnul Isus, în urma căinței, primește asigurarea intrării în Raiul lui Dumnezeu: „Isus a răspuns: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în Rai!” De atunci, și pentru tot restul veacurilor, cei ce cred în moartea răscumpărătoare a Domnului primesc siguranța salvării de pedeapsa eternă și promisiunea vieții veșnice.
Cu toate că în Coran se vorbește despre păcat și despre mila lui Allah, nicăieri nu există un suport pentru siguranța mântuirii. Tocmai de aceea, pentru credinciosul, biblic moartea Domnului Isus Hristos nu este doar un fapt istoric, ci este temelia adevărului prin care omul poate ajunge în Raiul lui Dumnezeu. Încă odată, Cel care în multe feluri a dovedit că Biblia este, într-adevăr, Cuvântul Său, a dovedit faptul că reverberația acestui mesaj își găsește relevanța și în zorii mileniului al treilea în inima musulmanului care se află în derivă în ceea ce privește găsirea drumului spre salvare de la moartea eternă.

 Romică Ciocan