Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieToate

OMENIREA SALVATĂ PRIN MOARTEA LUI HRISTOS PE CRUCE

„Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El şi să împace totul cu Sine
prin El, atât ce este pe pământ cât şi ce este în ceruri, făcând pace, prin sângele crucii Lui. Şi
pe voi, cari odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a
împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui
sfinţi, fără prihană şi fără vină.”
(Col. 1:19-22)

 

De la începutul creației, Dumnezeu
a făcut pe Adam și Eva, iar aceștia nu au
ascultat de Domnul, și astfel prin atitudinea
lor păcatul a apărut în lumea perfectă a lui
Dumnezeu.
Încă de atunci, Dumnezeu a știut
că acest păcat nu va putea fi stârpit prin
voință și putere umană, ci tot EL trebuie să
ofere o soluție acestei situații. În prima carte
din Biblie, Dumnezeu îi spune șarpelui, care
este Satana, adică înșelătorul: „Vrăjmăşie voi
pune între tine şi femeie, între sămânța ta
şi sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar
tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Gen. 3:15) Aceasta a
fost o profeție care a fost împlinită prin jertfa
Fiului lui Dumnezeu. Moartea Domnului Isus
a însemnat mântuirea tuturor oamenilor
care cred în El și astfel zdrobirea capului
lui Satan. Isus a învins pe cruce pentru
totdeauna pe Satan, iar noi am primit
salvarea prin moartea Lui.
Hristos pe cruce a biruit pe Satan
pentru totdeauna
„Astfel dar, deoarece copiii sunt
părtași sângelui și cărnii, tot așa și El a fost
deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin
moarte, să nimicească pe cel ce are puterea
morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe
toți aceia care, prin frica morții, erau supuși
robiei toată viața lor. ” (Evrei 2:14,15).

Sunt frați care, datorită unor
învățături greșite sau a unor obiceiuri și
practici nebiblice, au în permanență un
sentiment de vinovăție, ei cred că nu
împlinesc suficient voia Tatălui și astfel
diavolul îi ține captivi în neputință. Copiii
Domnului trebuie să aibă siguranța
eliberării, a iertării, altfel nu putem fi
eficienți în lucrarea Domnului. Hristos a
eliberat de sub robia păcatului pe cei ce
cred în El. „Deci, dacă Fiul vă face slobozi,
veți fi cu adevărat slobozi” (Ioan 8:36).
Diavolul a fost învins pentru totdeauna de
Domnul Isus la cruce.
Hristos prin cruce a rezolvat
problema păcatului
„Căci, dacă este cineva în Hristos,
este o făptură nouă. Cele vechi s-au
dus: iată că toate lucrurile s-au făcut
noi. Și toate lucrurile acestea sunt de
la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu
El prin Isus Hristos și ne-a încredințat
slujba împăcării; că adică, Dumnezeu
era în Hristos, împăcând lumea cu Sine,
neținându-le în socoteală păcatele lor,
și ne-a încredințat nouă propovăduirea
acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși
împuterniciți ai lui Hristos; și, ca și cum
Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm
fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcațivă
cu Dumnezeu! Pe Cel ce n-a cunoscut
niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi,
ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în
El.” (2 Cor. 5:17-21)
Chemarea noastră este să spunem
tuturor că păcatul oamenilor a fost rezolvat
pentru totdeauna de Domnul Isus pe
cruce la Golgota. Acesta este harul lui
Dumnezeu, iar cei mântuiți au obligația să
transmită mesajul dragostei lui Dumnezeu
tuturor oamenilor. Noi suntem ambasadorii
lui Hristos, noi Îl reprezentăm pe El în toată
lumea. Iar cei ce aud această veste bună,
Evanghelia, trebuie să decidă dacă acceptă
în viața lor pe Mântuitorul Isus. Ei se vor
împăca astfel cu Dumnezeu și vor deveni
la rândul lor ambasadorii lui Hristos.
Hristos prin cruce a unit pe om cu Dumnezeu.

„Căci Dumnezeu a vrut ca toată
plinătatea să locuiască în El și să împace
totul cu Sine prin El, atât ce este pe
pământ cât și ce este în ceruri, făcând
pace, prin sângele crucii Lui. Și pe voi,
cari odinioară erați străini și vrăjmași prin
gândurile și prin faptele voastre rele,
El v-a împăcat acum prin trupul Lui de
carne, prin moarte, ca să vă facă să vă
înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și
fără vină.” (Col. 1:19-22)
Imaginați-vă că nu am fi avut
acest privilegiu de a avea acces la Tatăl
prin Hristos și am fi depins de anumite
persoane, ritualuri, fapte speciale, diferite
jertfe…, mă întreb cine ar fi fost mântuit?
Dar fiindcă Hristos ne-a împăcat
cu Dumnezeu și astfel avem trecere la
Tatăl prin El, atunci trebuie să fim slujitori
ai Evangheliei lui Hristos: „negreșit, dacă
rămâneți și mai departe întemeiați și
neclintiți în credință, fără să vă abateți
de la nădejdea Evangheliei, pe care ați
auzit-o, care a fost propovăduită oricărei
făpturi de supt cer, și al cărei slujitor am
fost făcut eu, Pavel.” (Col.1:23)
Hristos pe cruce anulează
pedeapsa
„Dacă ne mărturisim păcatele,
El este credincios și drept ca să ne
ierte păcatele și să ne curețe de orice
nelegiuire.” (1 Ioan 1:9)
Fii deschis înaintea Domnului
care are milă de oameni. El ne-a anulat
pedeapsa care ni se cuvenea, tocmai
pentru că ne-a iubit atât de mult, iar
dragostea Lui nu s-a sfârșit nici acum.
„Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede
în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.”
(Ioan 3:16)
Hristos a murit și pentru tine când
a fost pe cruce, El te-a avut și pe tine în
vedere. Alege să fii fiul Său!
Ionel Pădurețu