Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

Un sfert de secol

Cum? un sfert de veac? Au trecut deja 25 de ani? Sunt mulți? Puțini? Totuși parcă a fost ieri. Sărbătorim 25 de ani de
revistă, poate cea mai ci- tită revistă creștină în limba română din diaspora: „Apa Vieții”.

Sărbătorim credincioșia lui Dum- nezeu care a sprijinit această lucrare până acum cu brațul Său
puternic și putem spune așa cum a spus Samuel:
„Eben-Ezer”, „Până aici Domnul ne-a ajutat”. Vă sărbătorim și pe voi dragi cititori pentru
credincioșia de a citi revista și de a colabora cu noi prin articolele dumneavoastră fără de care
revista nu ar exista.
La începutul anului 1988, în luna ianuarie când am ajuns în Austria, am descoperit că există o
singură biserică penticostală, păstorită de fr. Moise Gaode în 1020 Wien, Große Mohrengasse 10.
Eram o mână de frați, ne cunoșteam toți foarte bine,
ne împărtășeam toate gândurile și planurile, serveam masa duminica după program toți împreună,
nimeni nu se gândea că vreodată Austria va avea nevoie de o revistă creștină în limba română. Au
trecut doar câțiva ani și în 1993 Austria avea deja șapte biserici penticostale de români: Wien,
Amstetten, Braunau, Feldkirchen, Graz, Hartberg, Kapfenberg.
Încă la începutul anilor 1990 a apărut ideea, nu pot să spun a unei reviste ci a unei foi
informaționale (dacă o putem numi așa) prin care să păstrăm legătura frățească dintre biserici.
Gândul odată semănat a în- ceput să rodească. În 1993 am decis să pornim o lucrare în direcția
aceas- ta, astfel că am început să adun di- ferite informații despre cum se face o revistă: numele
revistei, persoane care să se pună la dispoziție pentru această lucrare, articole, corectură,
tehnoredactare, tipărire, costuri, dis- tribuire, etc. Primul gând cu privire la numele revistei a
fost să o numim
„Oaza din Pustiu”. De ce acest nume?
Anul 1987 l-am trăit în întregime îm- preună cu soția într-o țară musul- mană la marginea Saharei.
Acolo mi-am dat seama ce mult înseamnă să ajungi din când în când la o oază și să poți sta la umbră
și să bei apă. Am trăit în acel an o sahară spirituală deoarece pierduserăm toate contac- tele cu
biserica și cu frații, singurul loc era cămăruța și un Nou Testament pe care l-am avut cu noi,
astfel că mai puteam poposi la oaza mult râvnită. În ianuarie 1988 am ajuns în Austria și am găsit
această oază în Große Moh- rengasse, atunci mi-am dat seama în ce pustiu spiritual am trăit un an
de zile. Dar să revenim la titlul revistei. Ce avem într-o oază: umbră și apă. Fără umbră mai poți
trăi, dar fără apă nu (medicina spune trei zile)… totuși după ce ai băut această apă îți va fi
iărăși sete. Apa, H2O este un element vital în viața omului, este singurul ele- ment din natură
care se poate găsi în toate cele trei stări: solidă, lichidă și gazoasă. Apa este un element important și pentru știință: punctul de
îngheț al apei s-a stabilit să fie 0°C, punctul de fierbere al apei s-a stabilit să fie 100°C, un
dm³ de apă la 4°C este un kg. Medicii spun că pentru sănăta- tea noastră este bine să bem 1,5 până
la 3 litri de apă pe zi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru calitatea apei po- tabile pe care o avem în
Austria și în mod special în Wien (dar despre apa din Wien o să vorbim altădată).
Să revenim la numele actual al re- vistei: „Apa Vieții”. De ce „Apa Vieţii”? Între viaţă şi apă
există o legătură strânsă. Fără apă viaţa pe pământ este imposibilă. 71% din suprafața pământului
este acoperită cu apă, la naștere 95% din corpul omenesc re- prezintă apă, iar la maturitate se re-
duce până la 70%, ceea ce înseamnă aprox. 43 litri de apă.
„Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu,
în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică” (Ioan 4:13-14). Isus Hristos este Apa fără de care viaţa veşnică este imposibilă, El este Apa Vie. Dorim ca prin această revistă să-L facem de cunoscut pe Cel care este din veşnicie în veșnicie şi poate încă să mai stâmpere setea multora. El este o oază în pustiul acestei lumi.
Revista a fost un început timid, cu oameni fără pregătire în acest do- meniu, fără experiență,
foarte puțini colaboratori, dar nădăjduiam că Cel ce are grijă ca orice lucrare bună să se poată
desfășura și împlini a fost și este deasupra tuturor slăbiciunilor și nevoilor noastre, și acesta
este bunul Dumnezeu care și-a întins brațul Său și S-a îngrijit de noi până în acest moment.
Astăzi prin ajutorul Lui avem oameni calificați, oameni cu expe- riență, oameni care își jertfesc
din timpul lor pentru a face ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu prin această revistă, și noi credem din toată inima că revista își atinge
scopul dorit și că prin revistă Dumnezeu atinge inimi.
Acum când ai această revistă în mână și o citești, poate îți dai seama ce muncă stă în spatele
acesteia, și ca ea să apară în această formă. De aceea, când îți aduci aminte mulțu- mește-i lui
Dumnezeu că există oa- meni care fac această lucrare fără să fie văzuți, de undeva din spate de pe
băncile bisericilor, și care nu doresc altceva decât răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu prin
această revistă și ca revista să ajungă la cât mai multe persoane. De aceea dorința noastră este ca
după citirea revistei să o dai mai departe. Totodată revista o pu- teți găsi și pe internet la
adresa: www. apavietii.at.

Puiu G. Timofte